Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens door Homs Jeugdzorg V.O.F
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Homs Jeugdzorg V.O.F., gevestigd aan de Halsterseweg 284, 4613 BE te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58677828.

Homs Jeugdzorg verzamelt persoonsgegevens via aanmeldingen. Deze aanmeldingen komen binnen via u of via de gemeente. De gemeente heeft uw toestemming dan gekregen om een gezinsplan te sturen.

Homs Jeugdzorg  verwerkt veel persoonsgegevens, zowel van cliënten als van medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Om zo zorgvuldig en professioneel als mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, maken wij gebruik van beveiligde servers, afgesloten ruimtes en zijn we alert op de ICT. Daarnaast zijn er verschillende procedures, waarin onze werkwijze staat omschreven, die jaarlijks up-to-date gehouden worden. Al onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy en de zorgvuldigheid die hierbij geboden is. Zij zijn op de hoogte van de procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de omgang met een datalek, dit alles volgens de privacywetgeving.

Homs Jeugdzorg verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanleggen en beheren van een digitaal cliëntendossier. Het uitvoeren van het met u gesloten zorgovereenkomst en/of zorgplan.
  • Het voeren van een (financiële) administratie en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen daartoe, zoals de bewaarplicht en het uitvoeren van de jaarlijkse accountantscontrole.
  • Om met u in contact te kunnen treden.
  • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten aangeboden door het team van Homs Jeugdzorg.

Homs Jeugdzorg gebruikt de volgende programma’s of -systemen voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • Zorgmail: een landelijk beveiligd mailsysteem om persoonsgegevens met de Gemeentes te delen.
  • Zilliz (Landmerc+): Vastleggen van de zorg en administratie.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Homs Jeugdzorg niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

We verwerken ook persoonsgegevens van medewerkers. Dat is nodig voor bijvoorbeeld het uitbetalen van het salaris, voor een functieomschrijving, enz. Ook hier geldt dat medewerkers hun dossier mogen inzien als dat nodig is. Denk aan de direct leidinggevende en de administratief medewerker die het dossier beheert.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Homs Jeugdzorg hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van namen en versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

De toegang tot de gegevens (autorisatie) is alleen voor de medewerkers die een behandelrelatie hebben met een cliënt of die door hun werk de behandelrelatie mogelijk maken. Medewerkers van Homs Jeugdzorg, die toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding. Homs Jeugdzorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en zal dit vastleggen in verwerkersovereenkomsten.

Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij indien nodig andere partijen in. Denk aan ketenpartners, accountants e.d. Wij treffen hierbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens alleen verwekt worden voor zover dat in dit kader nodig is. De andere partijen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Homs Jeugdzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Homs-Smol, jennifer.homs@homsjeugdzorg.nl

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? En over wat er de afgelopen jaren veranderd is en gaat veranderen? Neem dan een kijkje bij autoriteitgegevens.nl

Daar vindt u meteen uw rechten over de verwerking van persoonlijke gegevens.